Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę Grzegorz Kędziora Systemy Informatyczne i Telekomunikacyjne (dalej: SIIT, firma)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że firma:

  • wdrożyła na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 RODO dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych tj.: Politykę Ochrony Danych, w tym procedury zarządzania systemem informatycznym,
  • zastosowała środki ochrony bezpieczeństwa danych o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. f) RODO.

Celem wdrożenia ww. środków jest zapewnienie należytej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez SIIT jako administratora danych, a dotyczących m.in. Klientów, Kontrahentów, Pracowników, Współpracowników oraz innych osób prowadzących korespondencję z firmą.

Dane osobowe przetwarzane są w związku z (kliknij na cel przetwarzania aby zapoznać się ze szczegółową klauzulą informacyjną):

Zebrane dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). SIIT będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

SIIT przetwarza dane osobowe wyłącznie przez okres wskazany w przepisach prawa albo dopóki będą one niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Każda osoba, której dotyczą przetwarzane dane ma prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Osoba, która uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt mailowy: biuro@siit.pl.