INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW PROWADZENIA PROFILU FIRMOWEGO NA PORTALU INSTAGRAM

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Grzegorz Kędziora Systemy Informatyczne i Telekomunikacyjne z siedzibą w Krakowie, adres: os. Piastów 16/22, 31-623 Kraków (dalej: SIIT, firma).

W jakim celu i na jakiej podstawie SIIT będzie przetwarzać dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

   1. administrowania i zarządzania profilem firmowym SIIT, w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Pani/Pana posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnionym interesem SIIT jest promowanie wydarzeń, usług i produktów własnych poprzez prowadzenie i zarządzanie profilem firmowym); przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 ze zm.), – na podstawie odrębnie udzielonej zgody;
   2. udzielania odpowiedzi na zapytania i prowadzenie korespondencji poprzez wiadomości prywatne za pośrednictwem portalu Instagram – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnionym interesem SIIT jest możliwość udzielania odpowiedzi osobom kontaktującym się z SIIT);
   3. prowadzenia badań statystycznych i analitycznych obejmujących oferowane przez SIIT produkty i usługi, w tym badanie ich jakości, ocenę satysfakcji klienta itp. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnionym interesem SIIT jest poprawa jakości obsługi i profilowanie oferty);
   4. realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów SIIT, za które uznaje się w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

  Ponadto informujemy, że administrator portalu Instagram jest osobnym administratorem danych osób odwiedzających oraz wchodzących w interakcję z profilem firmowym SIIT, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne.

  W szczególności administrator portalu Instagram w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies znajdujących się na urządzeniach osób odwiedzających profil. Ponadto administrator portalu Instagram może na podstawie tak zebranych danych tworzyć anonimowe zestawienia i statystyki (dotyczące np. liczby czy profilu odwiedzających), które mogą być następnie udostępnianie SIIT jako podmiotowi prowadzącemu profil.

  Pełny zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Instagram wynikają wprost z regulaminu Instagram (dokument jest dostępny pod adresem: https://help.instagram.com/929024151466738/) oraz „Zasad ochrony prywatności” (dokument jest dostępny pod adresem: https://privacycenter.instagram.com/policy/) lub przepisów prawa.

  Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Instagram o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Instagram.

  Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez SIIT wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług z jakich korzysta użytkownik Instagram, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa.

  Jakie dane osobowe będą przetwarzane przez SIIT?

  SIIT będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, wizerunek w formie zdjęcia profilowego, informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, informacje o poszukiwanej pracy i inne informacje, które zamieszcza Pani/Pan na profilu Instagram, a także komentarze oraz inne treści, jakie zamieszcza Pani/Pan na naszym profilu Instagram.

  Jak długo SIIT będzie przetwarzać dane?

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jest Pani/Pan aktywnym użytkownikiem profilu lub do czasu zgłoszenia przez Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Dane zawarte na Pani/Pana profilu mogą być przetwarzane do momentu rezygnacji z obserwowania profilu SIIT i usunięcia wszelkich treści (komentarzy, reakcji na posty) zamieszczonych przez Panią/Pana na profilu firmowym SIIT. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez Panią/Pana za pośrednictwem Instagram lub innych usług Instagram. Niezależnie od przechowywania danych przez SIIT, administrator portalu Instagram może stosować własne okresy przechowywania danych.

  Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

  Przysługuje Pani/Panu prawo do:

    • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
    • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
    • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
    • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
    • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
    • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

   Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

   Z inspektorem ochrony danych portalu Instagram można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony pod adresem https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

   Kontakt

   Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt mailowy: biuro@siit.pl.

   Scroll to Top