...

disaster recovery

Replikacja

Danych

Uporządkujemy informacje o Twojej infrastrukturze IT, wydamy zalecenia, propozycje zmian i rekomendacje bezpieczeństwa.

Replikacja danych

Wysoka dostępność

Dzięki replikacji serwerów, system jest dostępny nawet w przypadku awarii jednego z serwerów. Jeśli jeden serwer przestaje działać, inne repliki przejmują obowiązki, zapewniając ciągłość działania. Jest to niezwykle istotne w przypadku aplikacji, które obsługują ważne procesy biznesowe lub transakcje online i nie możemy dopuścić do przerw w funkcjonowaniu firmy.

Odporność na awarie

Replikacja serwerów zapewnia odporność na awarie. Jeśli jeden serwer ulegnie awarii, repliki pozostają aktywne i użytkownicy nie odczuwają przerwy w dostępie do aplikacji czy danych. To zwiększa niezawodność systemu i minimalizuje ryzyko utraty danych czy zakłóceń w działaniu.

Skalowalność

Replikacja serwerów umożliwia skalowanie systemów w zależności od potrzeb. Można dodawać nowe repliki, aby zwiększyć moc obliczeniową, przepustowość czy przestrzeń dyskową. Dzięki temu system może elastycznie rosnąć wraz z rosnącym obciążeniem i zapewnić odpowiednią wydajność nawet w przypadku wzmożonego ruchu.

Replikacja danych

Skontaktuj się z nami

Replikacja, to wysoki poziom bezpieczeństwa i gwarancja ciągłości pracy w przypadku niespodziewanej awarii.

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.