Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Grzegorz Kędziora Systemy Informatyczne i Telekomunikacyjne z siedzibą w Krakowie, adres: os. Piastów 16/22, 31-623 Kraków (dalej: SIIT, firma).

W jakim celu i na jakiej podstawie SIIT będzie przetwarzać dane osobowe?

I. W przypadku, jeżeli jest Pani/Pan pracownikiem/współpracownikiem Klienta/Kontrahenta SIIT:

Państwa dane osobowe zostały przekazane (udostępnione) nam przez Państwa pracodawcę lub osobę (firmę), z którą Państwo współpracujecie w związku z zawieraniem z nami umowy i będą przetwarzane w celu:

 • a) zawarcia, realizacji i monitorowania wykonania umów zawartych pomiędzy SIIT a Państwa pracodawcą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora będzie realizacja umowy z Kontrahentem;
 • b) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wykonanie obowiązku nałożonego na administratora przepisami prawa);
 • c) dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) d) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest poprawa jakości świadczonych usług i optymalizacja prowadzonej działalności gospodarczej.

II. W przypadku, jeżeli jest Pani/Pan Klientem/Kontrahentem SIIT (osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólnikiem spółki cywilnej) Państwa dane przetwarzane będą w celu:

 • a) zawarcia, realizacji oraz monitorowania wykonania umowy zawartej pomiędzy Państwem a SIIT, w tym także w związku z Państwa udziałem w procesie zbierania ofert lub innym trybie związanym z zawieraniem umów lub wyłanianiem kontrahentów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • b) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wykonanie obowiązku nałożonego na administratora przepisami prawa)
 • c) dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) d) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest poprawa jakości świadczonych usług i optymalizacja prowadzonej działalności gospodarczej.
 • weryfikacji wiarygodności klienta/kontrahenta – tj. realizacji niezbędnych działań w postaci oceny ryzyk (prawnych, finansowych, wizerunkowych i reputacyjnych) przed zawarciem umowy, po jej zawarciu, w trakcie wykonywania umowy, lub rozszerzeniu zakresu umowy; realizując przedmiotowy cel możemy dodatkowo pozyskiwać Państwa dane z rejestrów informacji gospodarczej, wywiadowni gospodarczych oraz innych powszechnie dostępnych źródeł informacyjnych; dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim będą dotyczyły regulowania przez Państwa zobowiązań oraz prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom. SIIT będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Jak długo SIIT będzie przetwarzać dane?

 • w zakresie wskazanym w pkt. Ia i IIa – przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres niezbędny do realizacji umowy;
 • w zakresie wskazanym w pkt. Ib i IIb – przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa;
 • w zakresie wskazanym w pkt. Ic i IIc – przez okres trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń;
 • w zakresie wskazanym w pkt. Id i IId – przez okres nie dłuższy niż ten wskazany dla pkt. Ib i IIb;
 • w zakresie wskazanym w pkt. IIe – przez okres niezbędny do przeprowadzenia takiej oceny.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt mailowy: biuro@siit.pl.