Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Grzegorz Kędziora Systemy Informatyczne i Telekomunikacyjne z siedzibą w Krakowie, adres: os. Piastów 16/22, 31-623 Kraków (dalej: SIIT, firma).

W jakim celu i na jakiej podstawie SIIT będzie przetwarzać dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ Kodeksu pracy. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa pracy),

b) przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

c) realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

d) realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

e) przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

f) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom. SIIT będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Jak długo SIIT będzie przetwarzać dane?

  • w zakresie wskazanym w pkt. a, b, c Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji,
  • w zakresie wskazanym w pkt. d Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
  • w zakresie wskazanym w pkt. e Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty wyrażenia zgody.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt mailowy: biuro@siit.pl.