Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Grzegorz Kędziora Systemy Informatyczne i Telekomunikacyjne z siedzibą w Krakowie, adres: os. Piastów 16/22, 31-623 Kraków (dalej: SIIT, firma).

W jakim celu i na jakiej podstawie SIIT będzie przetwarzać dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) prowadzenia marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem administratora jest promowanie usług i produktów własnych,

b) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 ze zm.), – na podstawie odrębnie udzielonej zgody,

c) używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 ze zm.) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom. SIIT będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Jak długo SIIT będzie przetwarzać dane?

  • w zakresie wskazanym w pkt. A Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • w zakresie wskazanym w pkt. B i C Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt mailowy: biuro@siit.pl.